Algemene huurvoorwaarden Huize Bobby’s

Begripsbepalingen

 1. Huize Bobby’s: B. van Rookhuizen, verhuurder en de eigenaar van het vakantiehuis.
 2. De huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam het vakantiehuis huurt.
 3. De verhuurder: de eigenaar van het vakantiehuis of diens vertegenwoordiger.
 4. De site: de internetsite www.huizenbobbys.nl.
 5. De huurovereenkomst: een overeenkomst tot (ver)huur van een vakantiehuis en die geacht wordt tot stand te zijn gekomen tussen huurder en eigenaar.

 

Reservering en Annulering

 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning van Huize Bobby’s geschiedt telefonisch of via boeking op internet. Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot aanbetaling.
 2. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald op de rekening van B. van Rookhuizen, eigenaar van Huize Bobby’s.
 3. Na ontvangst van de aanbetaling door Huize Bobby’s wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.
 4. Bij annulering door huurder binnen 2 maanden voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 30% van de huursom (dus excl. kosten en borg) met een minimum van 80 euro; bij opzegging binnen 1 maand voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding de volledige huursom.
 5. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering (opm.: dit is bijvoorbeeld mogelijk bij de ANWB).
 6. Bij annulering kan t.b.v. de annuleringsverzekering om een factuur worden verzocht.
 7. De minimaal berekende verblijfsduur bedraagt 3 dagen tenzij bij een huis anders is aangegeven. In overleg is een korter verblijf met aangepast vertrektijdstip wel mogelijk.

 

Betaling

 1. De huursom (inclusief borg) wordt naar keuze huurder deels contant of geheel via de bank voldaan. Contante betaling is overigens niet mogelijk.
 2. Bij volledige betaling van de huursom via de bank is de aanbetaling 20% en dient het restant uiterlijk 4 weken voor aankomst te zijn voldaan.
 3. De borg dient contant bij aankomst aan de sleutelbeheerder worden voldaan.
 4. Bij boekingen binnen 4 weken voor aankomst met gehele betaling via de bank dient het volledige huurbedrag ineens te worden voldaan.
 5. Bij – na 1e herinnering – niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
 6. Vertrek eerder dan gepland – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.
 7. Indien Huize Bobby’s door overmacht of verkoop van het vakantiehuis genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan per e-mail in kennis stellen. Huize Bobby’s verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

 

Borgsom

 1. De huurder betaalt een borgsom. De hoogte van de borgsom kan per vakantiehuis en verblijfsduur verschillen. De borgsom dient contant betaald te worden bij aankomst.
 2. Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken, zoals de schoonmaakkosten, reinigingskosten huisdieren en indien er door de huurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
 3. De eindcontrole op schades wordt na het vertrek van huurder gedaan tenzij deze aantoonbaar met beheerder een andersluidende afspraak heeft gemaakt.
 4. Kosten van energie worden niet op de borg ingehouden.
 5. Indien naar het oordeel van de beheerder sprake is van ingebrekeblijving bij zelf uitgevoerde eindschoonmaak worden schoonmaakkosten op de borg ingehouden.
 6. Indien er na het einde van de reserveringsperiode geen noodzaak bestaat tot inhouding u.h.v. punt 2. zal binnen 14 dagen na de vertrekdatum (het resterende deel van) de waarborgsom worden terugbetaald.

 

Aansprakelijkheid

 1. Aan personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende oudere zal bij aankomst toegang tot het huis geweigerd worden. Bij twijfel kan de beheerder om legitimatie vragen. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden het huis per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 2. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 3. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede-huurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 4. De huurder aanvaardt dat hij of zij in geen geval aansprakelijkheid van Huize Bobby’s kan inroepen voor schade en/of verlies aan inkomen veroorzaakt aan huurder, diens mede-huurders of bezoekers, goederen of huisdieren gedurende het verblijf. In voorkomend geval verbindt huurder zich diens klachten rechtstreeks te melden aan de eigenaar.
 5. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis of inventaris in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het huis of de tuin bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan de beheerder worden gemeld. Ook zal de huurder per onmiddellijk Huize Bobby’s in kennis stellen.
 6. In geval een klacht – ook na tussenkomst van Huize Bobby’s – niet binnen een termijn van 1 maand in der minne kan worden opgelost is er sprake van een geschil.
 7. Huize Bobby’s zal alsdan ontheven worden van haar bemiddelingsopdracht. De eigenaar en de huurder zullen hun meningsverschil onderling dienen op te lossen. De aansprakelijkheid van Huize Bobby’s kan niet worden ingeroepen, noch kan er door de huurder een beroep op worden gedaan in geval van diefstal, brand of verhaal van de eigenaar van het vakantiehuis tegen de huurder bijvoorbeeld uit hoofde van huurschade.
 8. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of omliggende tuin.

 

Aantal personen

 1. Het aantal personen dat in een vakantiehuis volgens opgave mag overnachten mag in geen geval overschreden worden.
 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

 

Schoonmaak

 1. Meld klachten over de aangetroffen netheid van het vakantiehuis bij aankomst bij de sleutelbeheerder zodat e.e.a. in overleg kan worden opgelost.
 2. Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.

 

Roken

 1. Roken binnenshuis is niet toegestaan voor de huizen.
 2. Roken in slaapkamers is niet toegestaan.

 

Huisdieren

 1. Meenemen van max. 2 huisdieren is toegestaan voor de huizen waarvoor dat op de site als zodanig is aangeven en wordt door huurder vooraf in de reservering gemeld.
 2. Huurder is verplicht het huis bij vertrek haarvrij op te leveren, ook bij laten doen van de eindschoonmaak.

 

Aankomst- en vertrektijden

 1. De aankomsttijd is vanaf 16:00 uur in de middag.
 2. Vertrek is uiterlijk 10:00 uur ‘s morgens bij laten doen van de eindschoonmaak. I.g.v. van kort weekend (vrijdag-zondag of zaterdag-maandag) is de vertrektijd uiterlijk 16:00 uur. Later vertrek is niet uitgesloten doch uitsluitend in overleg met de huurder ontvangende eigenaar of beheerder.
 3. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd.
 4. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

 

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.
 2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
 3. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
 4. De huurder dient mogelijk aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren. Bij niet voldoen kan dit in rekening worden gebracht.
 5. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking.
 6. Specifiek voor Willingen: de huurder maakt uitsluitend gebruik van de in het huis aanwezige vuilnisbak voor huis- resp. gft-afval. Flessen, blikjes, karton, kranten e.d. dienen door huurder naar daarvoor bestemde containers te worden gebracht. Bij niet of onvoldoende scheiding kan 30 euro op de borg worden ingehouden omdat dit door de gemeente wordt beboet.
 7. Specifiek voor Wemeldinge: de huurder maakt uitsluitend gebruik van de in het huis aanwezige gemeentelijke vuilnisbakken (grijs en groen) voor huis- resp. gft-afval. Flessen e.d. dienen door huurder naar daarvoor bestemde containers op het dorp te worden gebracht. Bij niet of onvoldoende scheiding kan 30 euro op de borg worden ingehouden omdat dit door de gemeente wordt beboet.

 

Cadeaubon Huize Bobby’s

 1. Cadeaubonnen zijn op naam en niet verhandelbaar.
 2. Besteding is uitsluitend mogelijk voor vakantiehuizen waarbij dit op Huize Bobby’s is aangegeven.
 3. Cadeaubonnen zijn geldig tot 15 maanden na datum van uitgifte.
 4. Omwisseling in geld is niet mogelijk.